Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování ochrany osobních údajů

 Vyplněním objednávky, registrací, přihlášením k odběru obchodních zpráv nebo prohlížením našich webových stránek umožňujete společnosti MK&Trike s.r.o. se sídlem Útušice 166, 332 09 Štěnovice, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Plzni pod sp. zn. C38784, IČ: 08798621 (dále jen jako “Správce“ či “Správce osobních údajů“) využívat Vaše osobní údaje. Tato stránka má za úkol Vás podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů (GDPR) informovat o tom, jaké informace o vás shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše informace využíváme, jaké jsou Vaše práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR nařízením.

 Jaké informace o vás shromažďujeme?

V evidenci objednávek zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, celé jméno, telefon, adresa a dále také údaj o ceně. Údaje nejprve potřebujeme pro vyřízení objednávky, tedy z důvodu plnění smlouvy (tj. Plnění našich smluvních závazků vůči zákazníkovi). Po splnění našich závazků ze smlouvy využíváme osobní údaje z evidence objednávek na další účely. Je v našem oprávněném zájmu udržovat celou evidenci objednávek z důvodu právní ochrany před budoucími spory. Vzhledem k zákonné záruční lhůtě za jakost zboží, promlčení a nastavení a systematice soudního systému, včetně lhůt pro promlčení nároků, musíme zpracovávat Vaše údaje z evidence objednávek po dobu 6 let. Údaje z evidence objednávek pak také využíváme k naplnění naší zákonné povinnosti archivovat dokumentaci z důvodu možné finanční kontroly, a to po dobu 10 let.

V evidenci uživatelů zpracováváme Vaše osobní údaje v tom rozsahu, v jakém nám je poskytnete při registraci či úpravě profilu, při vytvoření objednávky či při propojení Vašeho účtu se sociálními sítěmi. Je v našem oprávněném zájmu vést databázi uživatelů. Databáze také umožní jednotlivým zákazníkům vést a spravovat Váš profil v rámci registrace na webových stránkách. Tuto databázi kromě registračních účelů dále využíváme pro identifikaci osob při jednání se zákaznickým centrem, při vyřizování reklamací či na marketingové účely (o těch se více dozvíte níže). Osobní údaje z důvodu evidence uživatelů držíme po dobu 5 let od poslední uskutečněné objednávky.

Vaše osobní údaje využíváme i z důvodů zajištění přepravy (naplnění našich povinností podle smlouvy). Tyto údaje předáváme přepravním společnostem a při předání vytvoříme o předání log, který slouží jako záloha pro případ chyby předání přes informační systém. Z důvodu možných reklamací jako ze stran zákazníka, tak ze strany přepravce tyto údaje zpracováváme za účelem zajištění přepravy po dobu 5 let od vytvoření objednávky.

Uložení osobních údajů z Vaší objednávky nám umožní usnadnit Vám další nákup a údaje dříve použité můžete proto předvyplnit do elektronického košíku. Osobní údaje z důvodu usnadnění nákupu zpracováváme na základě právního titulu oprávněného zájmu a udržujeme je v databázích společně s ostatními údaji, tedy po dobu 5 let od uskutečnění poslední objednávky.

Abychom Vám mohli poskytnout odpovídající technickou podporu s využíváním našich webových stránek, ukládáme si technické údaje o zařízení, které k přístupu na náš web využíváte (prohlížeč, který využíváte, zařízení, ze kterého přistupuje na náš web, a operační systém, který využíváte) . Poskytnutí technické podpory je v našem i Vašem oprávněném zájmu. Tyto informace jsou součástí našich interních logů a na jiný účel, než poskytování technické podpory je nevyužíváme, přesto je z technických důvodů musíme udržovat po celou dobu životnosti námi zpracovávaných osobních údajů. Nejpozději tak tyto údaje o Vás vymažeme po 5 letech od uskutečnění poslední objednávky.

Komu data odevzdáváme?

Vaše osobní údaje jsou používány výhradně pro naše interní potřeby, a to jen z výše uvedených důvodů. Všechny potřebné služby ohledně osobních údajů však nezajišťujeme pouze vlastními silami, využíváme i služby třetích stran (specializovaných společností). S třetími stranami, kterým Vaše osobní údaje poskytneme, máme uzavřenou smlouvu, na základě, které jsme schopni zajistit a chránit Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

V rámci Vaší objednávky proto mohou být osobní údaje přenášeny dopravním společnostem, např. společnostem:

  • Parcelspot s.r.o., se sídlem Sukova 49/4 , 602 00 Brno – střed

Mimo objednávku zpracováváme Vaše osobní údaje v informačních a analytických systémech třetích stran, které nezbytně potřebujeme pro naše podnikání.

Žádné třetí straně přitom osobní údaje neposkytujeme za účelem jejich dalšího zpracování.

Jaká Vám GDPR dává práva a jak je u nás využít

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu obchod@mktrike.cz požádat o zaslání potvrzení, zda námi jsou, nebo nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme Vás, na Vaši žádost, nad rámec informací poskytnutých ve Všeobecných obchodních podmínkách, v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a v dokumentu obsahujícím údaje o užívání souboru cookies, informovat o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na všechny nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali.

Pokud o vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu obchod@mktrike.cz  upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. Po registraci na našich webových stránkách budete mít možnost si své osobní údaje opravit sami za pomoci úprav Vašeho profilu. V případě, že byste nám chtěli doplnit některé osobní údaje, které jste nám předtím neposkytly, a tyto osobní údaje jsou potřebné pro zajištění námi poskytovaných služeb, stačí je v příslušném místě úpravy profilu vyplnit ještě jednou. Písemnou žádostí na naše zákaznické oddělení je možné požádat o odstranění Vašeho uživatelského účtu a osobních údajů, které nejsou nezbytné pro další zpracování.

Právo namítat proti zpracování osobních údajů

I v případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování namítat. To provedete zasláním zprávy na e-mailovou adresu obchod@mktrike.cz . Pokud takovou námitku podáte, bez zbytečného odkladu vyhodnotíme, do jaké míry můžeme v souladu se zákonem tvrdit oprávněnost našich důvodů pro zpracování Vašich osobních údajů přes Vámi vzneseny námitky a jak budeme s Vašimi osobními údaji v mezidobí nakládat. Zatímco Vám naše oprávněné důvody pro zpracování neprokáže, Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo požadovat, abychom omezili jakékoli zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich vymazání, tedy abychom s nimi přestali nakládat:

  • Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.
  • Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů neoprávněné a Vy, namísto o vymazání, požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu obchod@mktrike.cz o omezení jejich použití.
  • Pokud Vaše osobní údaje už nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete potřebovat pro uplatnění Vašich práv.
  • Pokud vznesete námitky proti zpracování podle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:

  • přestože už není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali;
  • a / nebo Vy vznesete námitky podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků;
  • a / nebo údaje zpracováváme z jakéhokoli jiného důvodu neoprávněně, máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu od Vašeho oznámení takových skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu  obchod@mktrike.cz takto zpracovávané osobní údaje vymazány. Údaje však nemůžeme vymazat ani na Vaši žádost, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro určení, výkon nebo obranu našich právních nároků.

Právo podat stížnost na úřadě pro ochranu osobních údajů

V případě, že podle Vašeho názoru neplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na naše Centrum zákaznické péče. Pokud by Vám snad naši kolegové nepomohly, máte samozřejmě právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese sídla úřadu: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

Sdílej to

Nákupní košík
Přejít nahoru